Artykuły

Regulamin sali gimnastycznej

 

INFORMACJA

WSZYSCY CHĘTNI  UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W WITOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ BEZPŁATNIE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PANA ANDRZEJA BOCZOŃ NA SALI GIMNASTYCZNEJ W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY W GODZINACH 17.00 - 19.00.

 WSZYSCY CHĘTNI UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W WITOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ BEZPŁATNIE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH UKS PROWADZONYCH PRZEZ PANA ANDRZEJA STYRCZULĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ WE WTORKI W GODZINACH OD 16:00 - 19:00.

Dla grup zorganizowanych z Witowa i Dzianisza (młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, strażaków i przedstawicieli Związku Podhalan) sala gimnastyczna jest udostępniona nieodpłatnie w dni pracujące (czwartek i piątek od godz. 16:00 do godz. 20:00 po załatwieniu wszelkich formalności - wniosku o wynajem sali.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły!!!

Galeria zdjęć

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ W WITOWIE,

GMINA KOŚCIELISKO

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania w celach sportowych, w czasie pozalekcyjnym, z sali gimnastycznej w Witowie na terenie gminy Kościelisko oraz z urządzeń będących na wyposażeniu tej Sali. Korzystanie z sali sportowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły

 

§ 2

W godzinach od 8.00 do 16.00 sala gimnastyczna udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych dla młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Witowie. W pozostałych godzinach pomieszczenia kompleksu sportowego udostępniane są dla zainteresowanych osób fizycznych i podmiotów prawnych.

§ 3

Całodniowe udostępnianie pomieszczeń sali gimnastycznej możliwe jest w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

§ 4 

Z sali gimnastycznej można korzystać w sposób odpłatny lub nieodpłatny.

1. Nieodpłatnie z sali gimnastycznej korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Kościelisko pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna będącego osobą dorosłą

2. Odpłatnie z sali gimnastycznej i innych pomieszczeń użytkowych mogą korzystać:

1) osoby fizyczne (dorośli i młodzież szkół ponad gimnazjalnych) lub inne podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Gminy Kościelisko na podstawie podpisanego wniosku o wynajęcie Sali gimnastycznej.
Odpłatność w tym przypadku wynosi 40 zł plus VAT za 1 godz. zegarową.

 

§ 5 

Zajęcia w sali gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (kierownika grupy), prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera lub osoby wyznaczonej przez Radę Rodziców. Dzieci szkolne oraz młodzież gimnazjalna mogą korzystać z sali sportowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

§ 6 

Do kontaktów z dyrektorem szkoły grupa zorganizowana wybiera kierownika grupy, który w ich imieniu zgłasza dyrektorowi zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej i podpisuje wniosek o wynajęcie Sali gimnastycznej.

Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.

 

§ 7 

Do obowiązków kierownika grupy należy:

1) zapoznanie grupy z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,

2) każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali, sanitariatów, szatni i korytarzy w obrębie sali oraz urządzeń znajdujących się w nich,

3) zgłaszanie wszelkich uwag dyrektorowi szkoły lub pracownikom obsługi obiektu sportowego,

4) sprawdzenie wyposażenia grupy we właściwy strój sportowy,

5) przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,

6) ponoszenie finansowej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży

7) kontaktowanie się z dyrektorem szkoły.

Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.

 

§ 8 

Udostępnienie sali sportowej dokonuje się na podstawie podpisanego wniosku o wynajęcie sali gimnastycznej i dokonanej wpłaty na ten cel.

We wniosku o wynajęcie Sali gimnastycznej kierownik grupy przedstawia następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby opiekuna lub kierownika grupy,

2) adres zamieszkania,

3) numer dowodu osobistego,

4) numer telefonu kontaktowego,

5) dokładny termin wynajmu,

6) liczbę uczestników zajęć sportowych.

 

§ 9 

Po spełnieniu warunków określonych w par. 8 niniejszego regulaminu oraz braku innych przeciwwskazań dyrektor szkoły powinien udostępnić obiekt

 

§ 10 

Osoby którym udostępnia się salę korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki halowe, piłki siatkowe i koszykowe itp. Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udostępnienia sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu szkoły.

 

§ 11

Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadać strój sportowy i zmienne obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).

 

§ 12 

Korzystanie z urządzeń sportowych oraz zaplecza sali gimnastycznej może się odbywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub opiekuna grupy.

 

§ 13 

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana może kontrolować wszystkie prowadzone na Sali zajęcia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - przerwać zajęcia i zakazać korzystania z Sali gimnastycznej

 

§ 14 

  1. Korzystający z sali gimnastycznej odpowiadają za jej właściwy stan do chwili ukończenia zajęć sportowych i są zobowiązani do przestrzegania na jej terenie porządku i poszanowania innych osób.
  2. O zakończeniu zajęć, kierownik grupy każdorazowo informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wskazaną.
  3. W przypadku dokonania zniszczeń na sali sportowej w trakcie prowadzonych zajęć, osoba prowadząca zajęcia niezwłocznie informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wskazaną.

 

§ 15 

Za szkody wynikłe w trakcie zajęć w obiekcie sportowym ( sala gimnastyczna szatnie, sanitariaty, korytarze) ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwrócić się o poniesienie kosztów naprawienia szkód do Wójta Gminy. W szczególności dotyczy to przypadków gdy szkody powstały w trakcie ćwiczeń przez młodzież szkolną lub gimnazjalną.

 

§ 16 

Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności

 

 

§ 17 

Przebywającym na terenie kompleksu sportowego nie wolno:
- palić papierosów, wnosić i pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,  itp.                                                                                                                                                                                                                                           
- posiadać broni i innych materiałów lub narzędzi niebezpiecznych,
- wprowadzać zwierząt,                                                                         
- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
- uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody właściciela obiektu,
-  wchodzić na płytę boiska bez pozwolenia kierownika grupy lub pracownika  obsługi sali.

§ 18

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób uczestniczących w zajęciach sportowych w sali sportowej oraz korzystających z urządzeń znajdujących się w sali.

  

§ 19

Podpisanie wniosku o wynajęcie sali gimnastycznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Podpisany wniosek złożony u dyrektora Zespołu Szkół w Witowie staje się podstawą wystawienia rachunku przez Gminny Zespół Obsługi Finansowo Księgowej  Szkół w Kościelisku.

 

§ 20

W zakresie nieunormowanym niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WNIOSEK

 

 

Witów, dnia ……………………..

 

..............................................................................

(Imię i nazwisko osoby opiekuna lub kierownika grupy)

 

………………………………………………………………........

(adres zamieszkania)

 

……………………………………………………………

(numer dowodu osobistego)

 

...................................................

(numer telefonu kontaktowego)

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół w Witowie

 

Wniosek o wynajęcie  sali gimnastycznej

 

Zwracam się  z prośbą   o wynajęcie  sali gimnastycznej

na zajęcia sportowe /treningi/ zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

TERMIN WYNAJMU

GODZINA

OD

GODZINA

DO

LICZBA UCZESTNIKÓW

ZAJĘĆ SPORTOWYCH

            

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     Określoną należność w kwocie 40 zł plus VAT/h , słownie: czterdzieści zł plus VAT za jedną godzinę zegarową wynajęcia obiektu opłacę przed rozpoczęciem zajęć na podstawie rachunku wystawionego przez Gminny Zespół Obsługi Finansowo Księgowej Szkół w Kościelisku i opłaconego gotówką w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół w Kościelisku, ul. St. Nędzy-Kubińca 76, tel. 182000960., lub przelewem na konto Zespołu Szkół w Witowie ,Witów 119, 34-512 Witów, NUMER KONTA: 81 88210009 0000 0003 4731 0001

 

Dowód uiszczonej wpłaty będzie podstawą udostępnienia sali gimnastycznej.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej dostępnego na stronie internetowej szkoły;

www.szkola-witow.pl

 

Czytelny podpis wynajmującego

 

................................................

Archive

Jesteś tutaj: Home